De btw-eenheid als oplossing voor btw-plicht rechtspersonen

Vanaf 1april 2016 moeten vennootschappen-bestuurders verplicht btw aanrekenen. Kan een  btw-eenheid btw aftrek problemen vermijden?  Wat houdt zo’n btw-eenheid eigenlijk precies in? Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een btw-eenheid op te richten?

Al heel wat jaren is het gebruikelijk dat ondernemers hun activiteiten structureren via onder meer een managementvennootschap. De beroepsactiviteit wordt dan afgezonderd in een aparte werkvennootschap waarvan de managementvennootschap dan de bestuurder is. De managementvennootschap (bestuurder/rechtspersoon) zal vanaf 1 april 2016 verplicht btw dienen aan te rekenen op haar aangerekende bestuurdersvergoedingen aan de werkvennootschappen. Voor ondernemers die hun bestuurdersmandaat als natuurlijke persoon uitoefenen verandert er niets.

Als een bestuurdersvennootschap aan een andere btw-plichtige vennootschap btw moet aanrekenen over haar bestuurdersbezoldiging, dan kan deze btw gerecupereerd worden. Maar wat als de vennootschap die de bestuurdersbezoldiging uitkeert deze btw niet kan recupereren? Bijvoorbeeld omdat ze geen btw-plichtige is of een btw-plichtige is zonder recht op btw-aftrek. Dan is de btw niet neutraal en leidt dit voor de onderneming tot een bijkomende kost van 21%. Denken we maar aan ondernemers in de financiële en verzekeringssector of doktersvennootschappen en patrimoniumvennootschappen.

Deze btw-kost kan eventueel vermeden worden wanneer zowel de bestuurdersvennootschap als de werkvennootschap een btw-eenheid vormen. Dit betekent dat zij samen als één btw-plichtige worden beschouwd, met als gevolg dat de aanrekening van de bestuurdersbezoldiging als een ‘interne’ handeling niet aan btw is onderworpen. Zo zal de btw niet langer verloren gaan.

Eenvoud
Een tweede voordeel is dat een lid van de btw-eenheid bij onderlinge prestaties geen btw dient aan te rekenen wat de voorfinanciering van de btw vermijdt.   De btw-eenheid betekent bijkomend ook dat een aantal administratieve verplichtingen voor de leden van de btw-eenheid verminderd worden.

Patrimoniumvennootschap
Als u uw bedrijfsgebouwen in een patrimoniumvennootschap B ondergebracht heeft om ze te onttrekken aan het bedrijfsrisico of om later eventueel de bedrijfsactiviteit zelf apart te kunnen verkopen, dan moet B op de huur geen btw aanrekenen aan uw werkvennootschap A. De verhuur van onroerende goederen is immers in principe vrijgesteld van btw. Nadeel is wel dat B de btw die ze zelf betaalt op de oprichting van een pand of op onderhouds- en herstellingswerken dan ook niet kan recupereren. Als A en B tot eenzelfde btw-eenheid behoren, dan wordt er echter gekeken naar de uiteindelijke bestemming van dat pand binnen de btw-eenheid. De btw is dan recupereerbaar in de mate waarin het pand gebruikt wordt voor de uitoefening van de btw-plichtige beroepsactiviteit van A. Het feit dat de activiteit van B vrijgesteld is van btw, speelt binnen de btw-eenheid geen rol meer.

Voorwaarden
Het oprichten van zo’n btw-eenheid is uiteraard onderworpen aan heel wat regels. Eerst en vooral moet men nagaan of de ondernemingen die men in een btw-eenheid wil onderbrengen wel nauw verbonden zijn met elkaar, en dit op zowel financieel, organisatorisch als economisch vlak.  Dit impliceert dat er  tussen de leden een rechtstreekse of onrechtstreekse controleverhouding moet bestaan. Bovendien kadert de  voornaamste werkzaamheid van ieder van de leden in het nastreven van een gezamenlijk economisch doel of de werkzaamheid van de ene belastingplichtige  wordt uitgeoefend ten behoeve van de anderen. Tot slot staan de leden van de groep onder een gemeenschappelijke leiding of de leden organiseren hun werkzaamheden in gemeenschappelijk overleg. De btw-eenheid houdt op te bestaan zodra één van de voorwaarden niet langer vervuld is. 

Nadeel
Het grote nadeel van een btw-eenheid is dat de leden ervan hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de btw-schulden die ontstaan tijdens hun lidmaatschap. Uw patrimoniumvennootschap is dus mee aansprakelijk voor de btw-schulden van uw werkvennootschap.

Let op, een standaardoplossing bestaat niet. Aangezien er heel wat verschillende situaties, en dus ook mogelijkheden zijn, doet men er best aan zijn eigen situatie in detail te laten analyseren om een oplossing op maat te proberen uitwerken.

Filip Verbeke
Accountant & belastingconsulent

REX Designs a Concave and Crystalline Office Building for Washington DC

The 41,800 sqm building evolves and merges two existing typologies in the US Capitol: heavy masonry or concrete buildings, with high relief facades and punched windows – in styles ranging from Bea…

Read more