Wat is een 'Groen Gebouw'?

Groene gebouwen zijn gebouwen die bestaan uit duurzame oplossingen. Zowel in de ontwerpfase (architect), de bouwfase, de gebruiksfase als bij de afbraak dient de duurzaamheid voorop te staan. Idealiter moeten groene gebouwen slim met energie, water en (schaarse) materialen omgaan. Verder moet er een gezond binnenmilieu nagestreefd worden en mag er geen licht -of geluidshinder optreden. Dit kan bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen, herbruikbare materialen en nieuwe technologieën te gebruiken. Uiteraard zijn vervuiling, zoals bijvoorbeeld CO2 uitstoot uit den bozen.

Op basis van de internationaal erkende normeringen (bv. BREEAM) worden gebouwen getoetst op hun duurzame prestaties. De bedoeling is gebouwen te analyseren en te verbeteren waar mogelijk.

 

 

BREEAM  

BREEAM staat voor 'Building Research Establishment Environmental Assessment Method'.
Het is een milieucertificaat voor de prestaties van een gebouw tijdens zijn volledige levenscyclus, en dat naast het energieverbruik dus ook onder meer het comfort van de bewoners, de toegankelijkheid met het openbaar vervoer, de impact van de constructie op de fauna en flora en de sanering van het terrein analyseert.

BREEAM is gestoeld op in totaal 103 criteria die in verschillende thema’s zijn opgedeeld:

Management het beheer van het constructieproces
Gezondheid & Welzijn het comfort en de gezondheid van de bewoners en buurtbewoners van de site
Energie de energieprestatie en de controle ervan
Transport de toegankelijkheid van de site met het openbaar vervoer en zachte mobiliteit
Water het waterbeheer
Materialen de materiaalkeuze van de constructie
Afval het afvalbeheer tijdens de constructie en de exploitatie van de site
Bodemgebruik & ecologie de impact van het project op de fauna, de flora en de bodemgesteldheid
Vervuiling het beheer van de historische vervuiling en de preventie van het risico op vervuiling

Er zijn bovendien verschillende maatstavan om de energie-waarde te gaan bepalen. 

 

EPB-WAARDE

EPB staat voor 'EnergiePrestatie en Binnenklimaat’

EPB is een energie- en binnenklimaat studie die (verplicht) uitgevoerd wordt voor nieuwe gebouwen en voor grote verbouwingen. Het doel van de EPB studie is om de isolatienormen te halen, het binnenklimaat zo comfortabel mogelijk te maken en het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. 

Het EPB-verslag stelt enkele specifieke eisen. Deze eisen zijn onderverdeeld in drie grote groepen:

 1. Energieprestatie: Wordt uitgedrukt in een kerngetal, namelijk het E-peil. Dit getal omvat de maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden. Het gaat hierbij om een fictief getal, vermits verschillende verbruiksposten immers niet ingerekend zijn zoals elektrische apparaten, liften, buitenverlichting etc. Er geldt een maximum eisen voor het E-peil. Deze eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau "bijna-energieneutraal bouwen" (BEN). Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is. Om de marktwaarde van een kantoorgebouw aanzienlijk te verhogen, dient een E-peil lager dan E100 (nl E80-E70 ) te worden nagestreefd.
   
 2.  Thermische isolatie: Het K-peil geeft het maximale peil van de globale warmte-isolatie van het gebouw weer. In tegenstelling tot het E-peil, wordt het K-peil berekend voor het gebouw als geheel.

  De energieprestatieregelgeving legt maximale U-waarden en minimale R-waarden op aan de scheidingsconstructies (muur, vloer, dak, raam, deur …). Voor bepaalde scheidingsconstructies worden maximale warmtedoorgangscoëfficiënten (U-waarden) opgelegd; voor andere scheidingsconstructies gelden minimale warmteweerstanden (R-waarden).
   
 3. Binnenklimaat: De ventilatie-eis is voor elk project van toepassing, uitgezonderd een verbouwing aan een gebouw met bestemming 'industrie'. Als men verbouwt, moet men enkel in droge ruimten waar ramen vervangen worden, minimale toevoeropeningen voorzien.  Bij andere werkzaamheden moet een volledig ventilatiesysteem geïnstalleerd worden.

  De oververhitting-eis is enkel van toepassing op woongebouwen. Van in de ontwerpfase moet aandacht besteed worden aan de oriëntatie van de vensters, een bouwwijze met een zekere 'zwaarte’ (houtskeletconstructie vs. metselwerk of beton), effectieve zonnewerking aan vensters, … etc.
 

 

EPC-WAARDE

EPC staat voor 'EnergiePrestatieCertificaat'

EPC is een energiecertificaat dat (verplicht) opgesteld wordt bij de verkoop of verhuur van bestaande gebouwen. Dit energiecertificaat informeert de potentiële huurder of koper over het energieverbruik van het gebouw. Het EPC legt geen eisen op aan de woning; het heeft een louter informatieve functie. Het EPC bevat een kerngetal (of energiescore, EPC getal, EPC waarde, …), dat de energiezuinigheid van het gebouw weergeeft. Het kengetal is uitgedrukt in kWh//jaar en drukt uit wat het jaarverbruik is van het gebouw per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte. Er is geen minimum eis opgelegd voor EPC-waardes. Een EPC wordt soms ook EPC attest, EPC certificaat, energieattest of energiecertificaat genoemd.

Tot slot een laaste opmerking: een groen gebouw is niet te verwarren met een passief gebouw

 

 

 

 

 

Sources: BREEAM - Energiesparen - EPC-INVEST 

Verlichting kan persoonlijk welzijn op werkplek verhogen

Ongeveer 80% van alle informatie bereikt ons via de ogen. Dankzij speciale cellen in onze ogen - de retinale gangliocellen - verwerken we naast niet-visuele informatie. Beïnvloed door de kleur van…

Read more